Year Name
2004 Michael Duke
2005 Shane Latham
2006 Shane Latham
2007 Shane Latham
2008 Shane Latham
2009 Shane Latham
2010 Shane Latham
2011 Shane Latham
2012 Michael Duke
2013 Michael Duke
2014 Ian Walsh
2015 Marc Hodgson
2016 Marc Hodgson
2017 Rob Brosnan
Year Name
2004 Shane Latham
2008 Jane Latham
2010 Glen Harrison
2012 David Rankin
2012 Ian Walsh
2013
2014
2015
2016 Marc Hodgson