Statistics for Rye playing in 2017 Bendigo Bank Nepean Seniors

Player Name Team Name M Last G G AG AG
Adam Kirkwood Rye 17 2017-08-19 10 10 0.59 0.59
Beau Gaudion Rye 16 2017-08-05 4 4 0.25 0.25
Benjamin Closter Rye 3 2017-08-05 0.00 0.00
Benjamin Trivett Rye 17 2017-08-05 17 17 1.00 1.00
Benjamin Winters-Kerr Rye 5 2017-05-27 6 6 1.20 1.20
Campbell Robbins Rye 4 2017-08-19 2 2 0.50 0.50
Clay Anthony Jeans Rye 1 2017-08-19 3 3 3.00 3.00
Clayton Barnes Rye 1 2017-08-19 0.00 0.00
Daniel Cimino Rye 4 2017-08-19 2 2 0.50 0.50
David Howie Rye 1 2017-07-15 0.00 0.00
Dayne Thomson Rye 9 2017-07-15 0.00 0.00
Dekodda Thomson-Irwin Rye 4 2017-06-10 0.00 0.00
Dylan Allen Rye 3 2017-07-29 1 1 0.33 0.33
Gabriele Nocella Rye 11 2017-08-19 1 1 0.09 0.09
Gus Gordon Rye 7 2017-08-19 0.00 0.00
Hagan Rice Rye 12 2017-07-22 5 5 0.42 0.42
Harley Cole Rye 18 2017-08-19 1 1 0.06 0.06
Harrison Devine - Richardson Rye 2 2017-06-17 1 1 0.50 0.50
Harrison Wilson Rye 18 2017-08-19 14 14 0.78 0.78
Harry Whitty Rye 18 2017-08-19 14 14 0.78 0.78
Jackson Allen Rye 9 2017-07-22 4 4 0.44 0.44
James Appleford Rye 6 2017-07-01 1 1 0.17 0.17
Jari Kennedy Rye 12 2017-08-05 7 7 0.58 0.58
Jarrod Richards Rye 3 2017-07-29 0.00 0.00
Jayden Thomas Rye 9 2017-08-19 1 1 0.11 0.11
Jimmy Jennings Rye 11 2017-06-24 6 6 0.55 0.55
Joel Wills Rye 18 2017-08-19 1 1 0.06 0.06
Joshua Gana Rye 10 2017-08-19 8 8 0.80 0.80
Jye Lloyd Rye 1 2017-06-03 1 1 1.00 1.00
Kalani Ryan Rye 12 2017-08-19 1 1 0.08 0.08
Kyle Lynch Rye 16 2017-08-19 0.00 0.00
Leigh Morse Rye 18 2017-08-19 0.00 0.00
Matthew Mcindoe Rye 15 2017-08-19 1 1 0.07 0.07
Matthew Whelan Rye 12 2017-08-19 14 14 1.17 1.17
Matthew Wylie Rye 7 2017-07-08 1 1 0.14 0.14
Nicholas Rowson Rye 15 2017-08-05 6 6 0.40 0.40
Oscar Whitty Rye 17 2017-08-19 14 14 0.82 0.82
Peter Hampton Rye 15 2017-08-19 6 6 0.40 0.40
Samuel Dow Rye 1 2017-08-19 0.00 0.00
Scott Shea Rye 3 2017-04-22 2 2 0.67 0.67
Timothy Churchin Rye 11 2017-06-24 18 18 1.64 1.64
Timothy Mazurek Rye 1 2017-08-19 0.00 0.00
William Cooper Rye 3 2017-06-17 1 1 0.33 0.33