Statistics for 35.1 YSC playing in O35s - GDFA 2018

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Adrian Fanani 35.1 YSC 13 2018-09-02
Andrew Ross 35.1 YSC 15 2018-09-02 10
Anthony Martinello 35.1 YSC 15 2018-09-02 1 1
Anthony Santolin 35.1 YSC 11 2018-09-02 3
Antonio Gullo 35.1 YSC 9 2018-08-17
David Andrew Huxley 35.1 YSC 9 2018-09-02
Graham Gordon 35.1 YSC 10 2018-09-02 1
Grant Davidson 35.1 YSC 8 2018-07-20 13
Ivano Donadel 35.1 YSC 16 2018-09-02 1 1
John Keenan 35.1 YSC 12 2018-09-02 1
Kofi Sarpong 35.1 YSC 2 2018-08-03
Mark Giannini 35.1 YSC 15 2018-09-02 2 1
Mathew Moon 35.1 YSC 12 2018-09-02 2
Maurice Martinello 35.1 YSC 10 2018-09-02 1
Miguel Baquero 35.1 YSC 13 2018-09-02 1 1
Phillip King 35.1 YSC 13 2018-08-17
Roger Gamba 35.1 YSC 17 2018-09-02
Sante Donadel 35.1 YSC 16 2018-09-02 1 1
Scott Castle 35.1 YSC 8 2018-09-02 1
Stephen Crombie 35.1 YSC 10 2018-09-02 3