2018 PrintSync Regional Championships The 2018 PrintSync Regional Championship registrations are now open.